Wednesday, December 1, 2021

LKAN 2019

Laporan audit dedah maklumat mandatori tidak disimpan dengan lengkap dalam iJPN

Maklumat tidak lengkap menyebabkan sejumlah 580 atau 0.1% daripada 0.56 juta data kelahiran telah memperoleh taraf warganegara tanpa butiran terperinci dalam sistem.

Laporan audit dedah pengurusan penyenggaraan kuarters di Putrajaya kurang cekap

Pembaikan dan naik taraf kuarters di Putrajaya seliaan Bahagian Pengurusan Hartanah, Jabatan Perdana Menteri dilaksanakan dengan kurang cekap dan kurang berkesan.

LKAN 2019 siri 2 laksana 17 pengauditan prestasi libat 13 kementerian

Pengauditan turut melibatkan jabatan dan agensi persekutuan dan negeri.

Laporan audit: Polis bayar RM3.47 juta selenggara 2 helikopter tidak aktif lebih 3 tahun

Pengauditan itu dilaksanakan untuk menentukan bayaran penyenggaraan mengikut peraturan dan kontrak yang sedang berkuat kuasa.

Other News